Het bedrijvenpark

De site van de Campus Coppens is een voormalig militair gebied dat de gemeente via een Ruimtelijk uitvoeringsplan (fase 1) heeft herbestemd tot bedrijventerrein, zone voor kantoren en diensten en zone voor transferium (voorziening voor het overstappen tussen auto, gemeenschappelijk, individueel en openbaar vervoer, gelegen tussen het bedrijventerrein en het kazernegebouw op de Campus Coppens). Achter de Campus Coppens heeft de gemeente via RUP (fase 2) het aangrenzend militair gebied herbestemd tot een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en een zone voor de herlokalisatie van zonevreemde bedrijven. De Coppens kazerne is kwaliteitsvol gerenoveerd en hier zijn de federale overheidsdiensten gelokaliseerd.

De bedrijvenzone wordt opgedeeld in drie zones: de kantoren, de bedrijvenzone en de groene laad- en loszones.

De gemeente wenst met dit bedrijvencentrum de in haar gemeente gevestigde bedrijven te faciliteren, teneinde te voorkomen dat zij bij gebrek aan uitbreidingsruimte binnen de gemeente, noodgedwongen Brasschaat zouden verlaten. Deze zone wordt bijgevolg door de gemeente beschouwd als een herlokalisatiezone voor Brasschaatse bedrijven die hieraan nood hebben. Het betreft zowel productiebedrijven, kantoorhoudende bedrijven of kantoorachtigen. Deze herlokalisatie kan noodzakelijk zijn omwille van ondermeer gebrek aan uitbreidingsruimte, gebrek aan efficiënt ingedeeld pand, enz.

Drie grote uitgangspunten:

  • het behoud van het historisch karakter van de Coppenskazerne,
  • een groen en visueel aantrekkelijk terrein en
  • duurzaamheid.

 

De bedrijven zijn zeer nauw betrokken bij het tot stand komen van initiatieven en de uitvoering ervan. Ze zijn immers vertegenwoordigd in de vzw Kamp‐Oost Brasschaat. Via hun stem binnen de vzw bepalen ze mee welke acties ondernomen worden. De leden van de vzw Kamp‐Oost Brasschaat nemen de beslissing en geven dan opdracht aan de parkmanager om deze beslissing in de praktijk te realiseren.

Externe partners: Groep Van Roey (ontwikkelaar), TV Poponcini&Lootens-Stockmans (architecten), Quares (parkmanager), EFRO en Agentschap Ondernemen m.b.t. CO2 neutraliteit en de aanleg buitenomgeving, De Lijn, Defensie, Krinkels (omgevingswerken, infrastructuur), nutsleidingen (Pidpa, Eandis, ..), Vlaams Gewest (ontsluiting)

De Gemeente Brasschaat wil op de site Campus Coppens verder gaan dan louter het voeren van een top-down beleid. Om die reden heeft de Gemeente Brasschaat een duurzaam bedrijventerreinmanagement op de site Campus Coppens tot stand gebracht. Brasschaat kan zich hierdoor koploper in België noemen daar het als eerste heeft gekozen voor de integratie van een professioneel gestuurd parkmanagement op zijn bedrijventerrein.